De wenken onder alle nederlanders verspreid
De wenken onder alle nederlanders verspreid

De Bescherming Bevolking.

 

In 1952 werd de bescherming bevolking opgericht, een civiele organisatie die tot doel had om in een geval van oorlog de helpende hand te bieden aan de burger bevolking. De ervaringen uit de tweede wereldoorlog uit met name Engeland lagen hieraan ten grondslag. De hulp bestond vooral uit voorlichting en verder de ondersteuning van de bevolking als er ten gevolge van een oorlog steden zouden worden gebombardeerd. De aandacht lag vooral bij brandpreventie, zelfredzaamheid en het redden van getroffen burgers uit de, na een bombardement, ontstane puinhopen. Voor deze taken waren allerlei onderdelen opgericht zoals de reddingsdienst, de verbindingsdienst, de brandweer, de geneeskundige dienst, enz...

Eind jaren vijftig, tijdens de hoogtijdagen van de koude oorlog, veranderde de militaire veronderstelling hoe een eventuele derde wereldoorlog er uit zou kunnen  zien, en werd de dreiging van een kernoorlog steeds groter. De taak van de bescherming bevolking verschoof dan ook meer richting voorlichting en hulp bij een eventuele kernoorlog. Voor dit doel werd de ABC-dienst in het leven geroepen. Om voor dit onderdeel voldoende geschoold personeel te garanderen, werd in 1958 de noodwachtplicht ingevoerd. Deze regelde dat dienstplichtigen met groot verlof verplicht werden noodwachter te worden bij de BB. Dit veroorzaakte de nodige weerstand en commentaar omdat veel Indië-gangers (die tijdens de politionele acties hadden gediend) nu nogmaals door de overheid werden opgeroepen en ingezet. Later werden ook buitengewoon dienstplichtigen opgeroepen als noodwachter bij de BB. De verplichting deel te nemen aan de BB zorgde ervoor dat er voldoende personeel beschikbaar kwam. Het gevolg was wel dat het aantal vrijwilligers snel afnam, omdat deze groep nu nog moeilijker te motiveren was.

Om de burgers van Nederland een leidraad te geven om meer zelfredzaam te zijn, werd er door de overheid in september 1961 de 'wenken' door heel Nederland huis aan huis verspreid. De 'wenken' bestond uit een enveloppe met een tweetal informatiefolders. Na een aantal weken volgde er nog een toelichting om de eventuele ontstane vragen nader toe te lichten. (zie foto)
De wenken werden door de Nederlandse bevolking met gemengde gevoelens ontvangen, omdat velen niet geloofden dat bij een totale kernoorlog er nog enige kans op overleven was.

In de jaren zeventig werd er steeds meer op de BB bezuinigd, omdat de politiek de begroting van de BB steeds als sluitpost gebruikte en zo nodig hier als eerste in sneed.

Begin jaren tachtig was de koude oorlog voorbij en was er geen directe dreiging meer en daarmee werd de bescherming bevolking eigenlijk overbodig. Verder deed de computer zijn intrede en moest er veel nieuwe moderne apparatuur worden aangeschaft wat de regering vele miljoenen zou gaan kosten. Hier was de regering niet toe bereid, en daarom werd in 1985 de organisatie opgeheven. de taken en het materieel werd overgedragen aan de brandweer en medische hulpdiensten.

 

In de periode van meer dan 30 jaar dat de bescherming bevolking heeft bestaan zijn er veel voorwerpen zoals kleding, uniformen, boekjes, folders, gereedschap, apparatuur, bordjes en dergelijke beschikbaar gesteld door de overheid.  Na het opheffen zijn daar veel zaken van verloren gegaan omdat het toen niet als waardevolle attributen van de recente Nederlandse geschiedenis werd gezien.

 

Op deze site wil ik een aantal van deze voorwerpen tonen zodat deze recente geschiedenis niet vergeten of verloren zal gaan. Kijk hiervoor op de foto pagina's.

© BB-collector 2020